CH85381
CH85381

China, 1985

CH99116
CH99116

Shanghai, China, 1999

CH97591
CH97591

Yangtze river, China, 1997

CH02429
CH02429
CH85
CH85

China, 1985

CH98502
CH98502

Yuanming Yuan, China, 1998

CH05301
CH05301

Golok, Ragya, China, 2005

CH85395
CH85395

 Yangshuo, Guangxi, China 1985

CH91138
CH91138

Kashgar, Xinjiang from the Silk Route, 1991

CH02405
CH02405

Yangshuo, China, 2002

CH91760
CH91760

Dunhuang, Gansu from the Silk Route, 1991

CH91507
CH91507

Qing Niao, Guangxi, China 1991

CH98417
CH98417

Yuanming Yuan, China 1998

CH002076
CH002076

Yuanming Yuan, Beijing, China 2000

CH99180
CH99180

Shanghai, China, 1999

CH02410
CH02410

Summer camp Xiahe, China 2002

CH04354
CH04354

Quyuan Fenghe (The Wind in the Lotuses), Hangzhou, China 2004

CH04215
CH04215

Tantan dandan (Fish Pond), Yuanming Yuan, China, 2004

CH04903
CH04903

Jokang, Lhasa, Tibet, 2003

CH85499
CH85499

Yangshuo, Guangxi, China, 1985

CH91223
CH91223

Tombs, Turlufan, China 1991

CH95202
CH95202

China, 1995

CH97773
CH97773

Fengdu, China, 1997

CH98356
CH98356

Yuanming Yuan, China, 1998   

CH99122
CH99122

Shanghai, China, 1999

CH86134
CH86134

CH86134, Le Shan Buddha, China, 1986

CH05330
CH05330

China, 2005

CH85381
CH99116
CH97591
CH02429
CH85
CH98502
CH05301
CH85395
CH91138
CH02405
CH91760
CH91507
CH98417
CH002076
CH99180
CH02410
CH04354
CH04215
CH04903
CH85499
CH91223
CH95202
CH97773
CH98356
CH99122
CH86134
CH05330
CH85381

China, 1985

CH99116

Shanghai, China, 1999

CH97591

Yangtze river, China, 1997

CH02429
CH85

China, 1985

CH98502

Yuanming Yuan, China, 1998

CH05301

Golok, Ragya, China, 2005

CH85395

 Yangshuo, Guangxi, China 1985

CH91138

Kashgar, Xinjiang from the Silk Route, 1991

CH02405

Yangshuo, China, 2002

CH91760

Dunhuang, Gansu from the Silk Route, 1991

CH91507

Qing Niao, Guangxi, China 1991

CH98417

Yuanming Yuan, China 1998

CH002076

Yuanming Yuan, Beijing, China 2000

CH99180

Shanghai, China, 1999

CH02410

Summer camp Xiahe, China 2002

CH04354

Quyuan Fenghe (The Wind in the Lotuses), Hangzhou, China 2004

CH04215

Tantan dandan (Fish Pond), Yuanming Yuan, China, 2004

CH04903

Jokang, Lhasa, Tibet, 2003

CH85499

Yangshuo, Guangxi, China, 1985

CH91223

Tombs, Turlufan, China 1991

CH95202

China, 1995

CH97773

Fengdu, China, 1997

CH98356

Yuanming Yuan, China, 1998   

CH99122

Shanghai, China, 1999

CH86134

CH86134, Le Shan Buddha, China, 1986

CH05330

China, 2005

show thumbnails